Projektowanie Instalacji Ściekowych. Na podstawie założeń: Karta projektu, mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:10000, schemat przykładowy, tabela węzłów, tabela kanałów,

należy zaprojektować system zewnętrznej kanalizacji na zaznaczonym obszarze. Zakres i dane do obliczeń opisano w Karcie projektu. Każda Karta projektu jest ponumerowana indywidualnie dla każdego studenta według listy na USOS. Dotyczy to także mapa.

NP. Karta nr 1 i mapa nr 1 jest przeznaczona dla studenta pierwszego na liście kursu na USOS, i tak dalej 2,3,...

Do obliczeń hydraulicznych wykorzystać program KOMPUTEROWY.

Zaliczenie; złożenie projektu, przy złożeniu projektu - zapytania jego treści, wyników obliczeń itp.

Projektowanie Instalacji Ściekowych. Problematyka projektowania sieci sanitarnych, materiały, wybrane technologie. Egzamin.

Dodatkowo do wykonania Projekt


Technologia i organizacja robót instalacyjnych. Kolokwium zaliczeniowe. Test zaliczeniowy.

Zagadnienia z zakresu zarządzania i organizacji procesu budowlanego, zagadnienia prawne, kosztorysowanie robót, technologie realizacji robót instalacyjnych, w tym  robót ziemnych, odwodnienia, zagadnienia oddziaływania na środowisko w trakcie prowadzenia robót.